සරලත්වයේ වෙනසින් රටම ඉදිරියට

හෙළPay යනු

ඇයි හෙළPay?

එදිනෙදා මුදල් ගෙවීම් ඉතා සරලව පහසුවෙන් කරගන්න

ඔබට

විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් රට තුළම ඉතිරි කරගන්න

රටට

ඇයි හෙළPay?

එදිනෙදා මුදල් ගෙවීම් ඉතා සරලව පහසුවෙන් කරගන්න

ඔබට

විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් රට තුළම ඉතිරි කරගන්න

රටට

#රටවෙනුවෙන්හෙළPay

හෙළPay හඳුන්වාදීම

හෙළPay හරහා ගෙවීම්
සිදුකරන ආකාරය

විදේශ විනිමය ගැටළුවට
හෙළPay වලින් විසඳුමක්

හෙළPay සමඟ ඔබට සරලවම ගෙවීම් කළ හැකි තැන්

Clothes

අඳින්න පළඳින්න තැන්

Food/Beverages

කන්න බොන්න තැන්

Electronics

වැඩ කිඩ ගන්න තැන්

Cosmetics/Beauty

හැඩ වැඩ කරගන්න තැන්

හෙළPay සරලත්වයේ සුරක්ෂිතතාව

හෙළPay යනු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය හිමි ශ්‍රී ලාංකීය ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයකි.

වැඩිදුර තොරතුරු

හෙළPay සරලත්වයේ සුරක්ෂිතතාව

හෙළPay යනු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය හිමි ශ්‍රී ලාංකීය ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයකි.