වෙනස අත්විඳින්න ඔබ සූදානම් ද?

මෙතෙක් වෙනස අත්විඳි පිරිස: 0,000

වෙනස අත්විඳ දිනාගන්න වරම් හිමිකරගන්න.

වෙනස අත්විඳින අතරතුර ඔබට වටිනා තිළි​ණයක් දිනාගැනීමේ වරම් ද හිමිවේ!

ඔබ දැන් අත්විඳින්නට සූදානම් වන්නේ
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය සහිත මෙරට

සරලතම සහ සුරක්ෂිතම
ගෙවීම් ක්‍රමවේදයයි.

වෙනස අත්විඳීම සඳහා පහතින් Pay ඔබා, එවිට දිස්වන Fingerprint අයිකනය touch කරන්න.

වෙනස අත්විඳීම සඳහා පහතින් Pay ඔබා, එවිට දිස්වන QR කේතය scan කරන්න.

මෙම අත්දැකීම විඳීමේදී ඔබේ බැංකු ගිණුමෙන් රු.50 ක මුදලක් අය වෙන නමුත්, එම මුදල එවෙලේම ඔබේ බැංකු ගිණුමට නැවත refund වෙනු ඇත.

සරලත්වයේ වෙනස අත්විඳි ඔබට ස්තූතියි!